Preventie- en integriteitsbeleid

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Preventie- en integriteitsbeleid

Stichting BouwBurg is van mening dat wanneer er activiteiten aan minderjarigen aangeboden worden, er ook de zorg moet zijn voor het creëren van een veilige omgeving. BouwBurg wil iedereen een veilige omgeving aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Om dit te kunnen waarborgen is er een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld.

BouwBurg maakt gebruik van een preventie- en integriteitsbeleid voor alle leden. Hier vallen de volgende punten onder:

  1. Algemene omgangsregels
  2. Gedragscode
  3. Vertrouwenspersonen

1. Algemene omgangsregels
- ik accepteer en respecteer de ander zoals deze persoon is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen BouwBurg.
- ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
- ik val de ander niet lastig.
- ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
- ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
- als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik deze hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
- ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. 

2. Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
1. De gedragsregels voor vrijwilligers:
1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
5. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De vrijwilliger zal tijdens activiteiten terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
7. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur van BouwBurg.
9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur van BouwBurg.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid: Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind.) en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.
Deze gedragscode is 24-05-2018 vastgesteld door het bestuur van Stichting BouwBurg.

3. Vertrouwenspersoon

Binnenn Stichting BouwBurg is een vetrouwenspersoon opgesteld. Zij vormt het eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksuele intimidatie, agressie, racisme en geweld. De contactgegevens van onze vertrouwenspersoon zijn te vinden onder het kopje contact.

Share our website