Algemene voorwaarden BouwBurg

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Algemene voorwaarden BouwBurg

Algemene voorwaarden BouwBurg
Door het invullen en ondertekenen (d.m.v. betaling) van het inschrijfformulier bij de kaartverkoop gaat u een overeenkomst aan met Stichting BouwBurg, hierna te noemen als “BouwBurg”. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing:

Algemene bepalingen
1.      BouwBurg is een evenement georganiseerd in Velp door Stichting BouwBurg.
2.      BouwBurg vindt plaats op maandag tot vrijdag in de zesde week van de zomervakantie van regio zuid, aan het grasveld aan de Broekstraat te Velp 
3.       BouwBurg kent een maximaal aantal deelnemers van 550 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
4.De stichting heeft ten doel het organiseren van kinderkampen en kinderactiviteiten en het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Inschrijving
1.     Inschrijving van deelnemers is definitief bij het volledig invullen van het inschrijfformulier en het betalen van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt vooraf door BouwBurg bepaald.
2.   BouwBurg bepaalt, indien zij niet voor de veiligheid kan instaan, een inschrijfstop. Wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt zal er geen reservelijst worden opgesteld.
3.     Indien uw kind medicijnen gebruikt, vul dit dan bij bijzonderheden op het inschrijfformulier in
4.     Inschrijving voor BouwBurg geschiedt via de website van BouwBurg, dat linkt naar het ticketbureau (bouwburg.weticket.com) . De informatie dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
5.     De inschrijving wordt in behandeling genomen nadat de betaling door u voldaan is. Kosten zijn afhankelijk van de inschrijving wijze.
6.     Het is de verantwoordelijkheid van ouders dat BouwBurg kan verifiëren of hun kind is ingeschreven als deelnemer.
7. Gekochte kaarten kunnen niet geruild worden voor een kaart van een andere groep. Mocht het zo zijn dat alle vriendjes in een andere groep zitten, is het geen probleem om gewoon aan te sluiten bij de vriendjes, ook al is het een andere kleur groep.
8. De kaarten staan geregistreerd op naam. Gekochte kaarten kunnen daardoor niet doorgegeven of doorverkocht  worden aan een ander kind. Mocht dit wel gebeuren, dan behoudt Stichting Bouwburg het recht om het kind dat de kaart heeft overgenomen/overgekocht de toegang te weigeren. Er vind geen restitutie plaats van de ticketkosten.
9. Uw kind dient aan de leeftijd te voldoen die is gekoppeld aan de groep van zijn/haar ticket. Leeftijden staan duidelijk vermeld bij het kopen van de kaarten! Mocht u toch een kaartje kopen terwijl uw kind niet aan de leeftijdseisen voldoet dan behoudt Bouwburg het recht om het kind de toegang te weigeren.
10. Bij eenmaal gekochte kaarten geven wij géén geld terug indien uw kind plots verhinderd is door omstandigheden. 

Betalingsvoorwaarden
1.     Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de inschrijving van de deelnemer,  via de website bij de kaartverkoop (bouwburg.weticket.com
2.     Indien het inschrijfbedrag niet volledig kan worden voldaan, vanwege persoonlijke redenen, kan een regeling met de penningmeester bepaald worden. Dit dient vooraf aan de kaartverkoop al besproken te zijn met de penningmeester.

Aansprakelijkheid
1.     BouwBurg is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van enig eigendom van de kinderen en ouders/verzorgers. Wij adviseren om dure spullen, zoals sieraden e.d. thuis te laten.|
2.     Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat ze bereikbaar zijn via de opgegeven contactinformatie in het geval van calamiteiten.

Verzekeringen
1.     Bij inschrijving verklaren de ouders/verzorgers dat de deelnemer opgenomen is in de WA-polis van ouders/verzorgers. 

Toestemming foto’s en andere beeldopnames
1.     Als ouder/verzorger hebt u er geen bezwaar tegen dat de foto’s en andere beeldopnames die worden gemaakt van diverse activiteiten, door BouwBurg of derden (o.a. pers), worden geplaatst op onze website.
2.     Deze toestemming houdt tevens in dat de foto’s en andere beeldopnames gebruikt kunnen worden op de Facebookpagina en website van onze stichting. De beeldopnames kunnen ook worden gebruikt bij andere sociale media (o.a. Instagram), in regionale media en op posters en flyers voor een aankomende BouwBurg. 

Slotbepalingen|
1.     In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dient het bestuur van BouwBurg te worden geraadpleegd.
2.     Indien er onduidelijkheden zijn en/of geschillen zijn, beslist het bestuur van BouwBurg. Het bestuur kan om motiverende redenen besluiten af te wijken van de algemene voorwaarden.
3.     Deelname aan BouwBurg geschiedt geheel op eigen risico. Stichting BouwBurg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen letsel gedurende BouwBurg.
4.     BouwBurg behoudt zich het recht BouwBurg te annuleren. In dat geval worden gemaakte kosten voor de inschrijving geretourneerd, exclusief servicekosten.
5.     BouwBurg behoudt zich het recht om deelneming die uitzonderlijk negatief, kwetsend gedrag vertonen jegens vrijwilligers en/of andere kinderen, weg te sturen van het terrein.
6.     BouwBurg draagt zorg voor een veilige BouwBurg en heeft daarvoor alle benodigde vergunningen.
7. Alleen het bestuur van Stichting Bouwburg heeft volledige toegang tot de persoonsgegevens van de kopers en kindgegevens zoals verstrekt bij de kaartverkoop. Tijdens het kamp hebben de groepsleiding en EHBO, indien nodig, toegang tot de kindgegevens. Deze gegevens zullen binnen 1 maand na afloop van het kamp vernietigd worden.

 

 

 


 

Share our website